Truthseeking

ADVARSEL FRA ADVOKAT TIL FORELDRE, LEGER OG ALLE INVOLVERTE SOM ER VILLIGE TIL Å VAKSINERE BARN- DERE SKAL STRAFFEFORFØLGES

“Barn skal under ingen omstendigheter vaksineres. Alle leger som vaksinerer, og alle som deltar stiller seg tiltaleansvarlig”.

Det er søndag 19 desember 2021. Mitt navn er Beate Bahner, spesialadvokat i medisinsk rett, med en SVÆRT, SVÆRT PÅTRENGENDE ADVARSEL til alle foreldre, leger, og alle involverte som er villige til å vaksinere barn mellom 5-11 år, men også barn opp til 18 år. Vaksinasjon med Cominarty utgjør en reell risiko for barnas liv. Barn skal under ingen omstendigheter vaksineres. Alle leger som vaksinerer, og alle som deltar stiller seg tiltaleansvarlige. Du gjør deg selv ansvarlig for påtale. I henhold til legemiddelloven §95 er bruk av tvilsomme legemidler på mennesker straffebart. I første omgang inntil 3 års fengsel og i den særlig alvorlige saken, som etter min mening kommer til behandling her, inntil 10 års fengsel. 

Hvorfor er Cominarty vaksinene fra Biontech et tvilsomst stoff? Fordi produksjon av denne vaksinen bryter de allment anerkjente farmasøytiske forskriftene ihht §8 i legemiddelloven. Hvorfor bryter de §8? Fordi hovedkomponentene, som finnes i produktinformasjonen fra Pfizer og Biontech, (også tilgjengelig på nettsiden til Paul Ehrlich Institute og nettsiden til European Medicines Agency (EMA)) inneholder 2 komponenter som slett ikke er godkjent for bruk i eller på mennesker. Det er 2 stoffer, ALC 315 og ALC 159. Dette er såkalte partikkeldannende nanolipider. Disse stoffene er produsert av bl.a. et amerikansk selskap, Echelon Corporation. Dette selskapet er ikke et farmasøytisk selskap, men et teknologiselskap innen automajonsteknologi. Et spesielt aktivitetsfelt er nettverks bygging av hverdagslige enheter, så jeg spør meg selv, hvorfor er det nødvendig å forsvare seg mot virus med bruk nanopartikler og nanolipider, som åpenbart skal tjene til nettverksenheter?

“Dette er MASSIVE BRUDD på såkalt god kliniske praksis. Dette er regler som har vært gjeldende internasjonalt for produksjon av legemidler i flere tiår”.

Uansett står det selv på siden til dette teknologiselskapet at disse 2 ingrediensene, som er navngitt som de 2 første ingrediensene av Pfizer, at disse kun er godkjent for forskningsformål og ikke for bruk på mennesker – kun for forskning. Og i tillegg sier den siste sikkerhetsrapporten fra Pfizer alt. Den er gjeldende fra 7 desember 2021. Det finnes ikke noe data på disse 2 stoffene. I tillegg er det ingen toksikologiske vurderinger av kreftfremkallende egenskaper eller interaksjoner med andre legemidler. Dette er MASSIVE BRUDD på såkalt god kliniske praksis. Dette er regler som har vært gjeldende internasjonalt for produksjon av legemidler i flere tiår. 

Det er en enestående bevisst, seriøs og også straffbar overtredelse av denne forskrift, om hovedstoffer inokuleres som ikke en gang er godkjent, når det ikke er noe informasjon om klassifisering av giftighet, carcinogenecity og mer. Her er vi åpenbart i en klinisk studie med milliarder av mennesker, og 83 millioner i Tyskland ikke er informert om dette. Av denne grunn er bruddene på legemiddelloven §8 og §5 åpenbare. 

Og hvis du fortsatt vaksinerer etter å ha hørt dette, i den viten vil du bli straffeforfulgt. Leger og foreldre gjør seg selv straffbare. Dommerne gjør seg selv straffbare. Advokater som oppnevnes for barn i familierettslige prosesser er også straffbare etter loven. Hvorfor? Fordi ved bruk av dette produktet er det fare for død og alvorlig helseskader. Vi har allerede 23 ganger flere rappporte dødsfall fra corona vaksinasjoner enn fra flere hundre millioner vaksinasjoner de siste 21 årene. 

Vi har 1800 rapporterte dødsfall i Tyskland på bare 9 måneder siden vaksinasjonen startet. Vi har allerede 5 døde barn etter Biontech vaksinasjonen. Rapporteringsraten er lav, atall uraporterte saker vil sannsynligvis være rundt 50-100 ganger så høyt. Hundrevis av barn kan også ha dødd fra Cominarty. Jeg må advare og oppfordre dere alle til å avstå fra å vaksinere barna. Gjør alt du kan for å sikre at barna blir beskyttet. Det handler om deres helse og deres liv. 

Takk for din oppmerksomhet.

“Under no circumstances should children be vaccinated. All doctors who vaccinate, parents and everyone who participates, are eligible for the prosecution”.

It is Sunday, December 19, 2021. My name is Beate Bahner, Specialist Lawyer in Medical Law, and this is a VERY, VERY URGENT WARNING to all parents, doctors, and everyone involved who is willing to vaccinate children between 5-11 years, but also children up to 18 years. 

Vaccination with Cominarty poses a serious risk to children’s lives. Under no circumstances should children be vaccinated. All doctors who vaccinate, and everyone who participates, are eligible for the prosecution. You will render yourself eligible for prosecution. According to section 95 of the Medicines Act, the use of questionable medicines on humans is punishable by law. In the first instance up to 3 years imprisonment and in this particularly serious case, 10 years imprisonment.

Why are Cominarty vaccines from Biontech dangerous? Because the production of this ‘vaccine’ violates the recognized pharmaceutical regulations in accordance with §8 of the Medicines Act. Why do they break §8? Because the main components, found in the  product information from Pfizer and Biontech, (also available on the website of the Paul Ehrlich Institute and the website of the European Medicines Agency (EMA)) contain 2 components that are unapproved for use in humans. These are, ALC 315 and ALC 159. These are so-called particle-forming nanolipids. These substances are produced by an American company, Echelon Corporation. This company is not a pharmaceutical company, but a technology company in automation technology. This special field of activity is network building of everyday devices. So the questions is, why is it necessary to defend against viruses using nanoparticles and nanolipids, which are obviously meant to serve as network devices?

It is stated on the website of this technology company that these 2 ingredients, which are named as the ingridixnts in Pfizer, that these are approved for research purposes only and not for use on humans. In addition, the latest security report from Pfizer valid from 7th December 2021 says it all. There is no data on these 2 substances. In addition, there is no toxicological assessments regarding carcinogenic properties or interactions with other drugs.

These are MASSSIVE BREACHES of so-called good clinical practice. These are rules that have been in force internationally for the production of medicines for several decades.

It is a uniquely deliberate, serious and punishable violation of this regulation, should the substances be injected that are not even approved. When there is no information about the classification of toxicity, carcinogenicity and other required criteria. Here we are in a clinical study with billions of people, in Germany alone 83 million are not informed about this. These grave violations of the Medicines Act §8 and §5.

Should you continue to vaccinate after hearing this, you will hereafter be prosecuted. Doctors and parents alike will be criminals. The judge themselves will be punishable. Lawyers who are appointed for children in family law proceedings are also punishable by law. Why? Because us of this product can lead to death and serious damage to health. We already have 23 times more reported deaths from corona vaccinations than from hundreds of millions of vaccinations in the last 21 years.

We have 1800 reported deaths in Germany in just 9 months since the vaccinations started. We already have 5 dead children after Biontech vaccination. The reporting rate is low, the number of unreported cases is high. The true figures are probably 50-100 times higher than those reported. Hundreds of children may also have died from Cominarty. I must warn and urge you all to refrain from vaccinating your children. Do everything in your power to ensure that your children are protected. This is about their health and their lives.

Thank you for listening.